OBCHODNÍ PODMÍNKY

poslední úprava 1.11.2023

C26 s.r.o., IČ 005 25 952 /dále jen „dodavatel“/

 

  1. Obsah jakékoliv smlouvy uzavřené mezi dodavatelem a jinou osobou /dále jen „odběratel“/ při podnikatelské činnosti dodavatele, je určen obsahem smlouvy a těmito OP. Odchylné písemné ujednání ve smlouvě má přednost před zněním OP.
  2. OP jsou součástí smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem, nevyplývá-li z obsahu právních jednání stran při uzavření smlouvy to, že strany pro jejich právní vztah užití OP vyloučily.
  3. Je-li předmětem smlouvy závazek dodavatele k poskytování opětovného plnění stejného druhu, může dodavatel OP v přiměřeném rozsahu změnit; změna se oznámí odběrateli tak, že v jakémkoli právním jednání mezi stranami bude učiněn odkaz na nové OP nebo tak, že změněné OP dodavatel zveřejní na svých internetových stránkách Změní-li se OP, má dodavatel právo změny odmítnout a závazek dle ust. § 1752 obč. zák. vypovědět.
  4. Je-li závazkem dodavatele dodat odběrateli individuálního software (počítačový program určený pro výlučné potřeby odběratele) je ujednáno, že:

   4.1. Dodavatel neodpovídá za chybnost, logistickou neprovázanost na potřeby dodavatele a neúplnost zadávacích údajů (dokumentace) poskytnutých odběratelem.

   4.2. Dojde-li v průběhu vývoje, úpravy, či testování software ke změně zadání ze strany odběratele, jsou veškeré práce nutné k implementaci takových požadavků považovány za vícepráce nad rámec původního zadání a jako takové budou oceněny dle hodinových sazeb, mohou ovlivnit termíny stanovené smlouvou a navýšit konečnou cenu software.

   4.3. Odběratel se zavazuje během celého procesu vývoje a testování software s dodavatelem efektivně spolupracovat – především správně, přesně a bez prodlení poskytovat upřesňující informace a výsledky testování. Pokud dojde k prodlení, či dodání nepřesných, či neúplných informací ze strany odběratele, může dojít k posunu termínů a změně ceny stanovených ve smlouvě. Pokud taková prodlení v součtu času činí více než polovinu doby určené ve smlouvě na vývoj, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a požadovat úhradu smluvní ceny včetně víceprací a dalších vzniklých nákladů.

   4.4. Předmětem závazku dodavatele je software, který byl odběratelem v plných provozních podmínkách otestován a dle výsledků otestování a požadavků odběratele doladěn.

   4.5. Odběratel převzetím produkční verze software či zaplacením ceny dle dokladu vystaveného dodavatelem potvrzuje, že software byl otestován dle bodu 4.4., plnění od dodavatele nemá vady a odpovídá smlouvě; není-li ujednáno ve smlouvě jinak, je dohodnutou cenou částka uvedená na daňovém dokladu dodavatele.

   4.6. Dodavatel neodpovídá za nefunkčnost nebo vady software, mají-li svůj původ v chybném nebo neúplném zadání odběratele; je ujednáno, že vada software je způsobená vadným nebo neúplným zadáním odběratele, neoprávněným zásahem odběratele nebo jiné osoby nebo vadou či nekompatibilitou systému či operačního prostředí dodavatele, neprokáže-li odběratel, že tomu tak není.

   4.7. Strany odchylně od ujednání § 2942 obč. zák. ujednávají, že dodavatel je zproštěn povinnosti k náhradě škody, neprokáže-li odběratel, že škodu zavinil dodavatel; není-li dodavatel zproštěn povinnosti k náhradě škody, je ujednáno, že povinnost dodavatele k náhradě škody za majetkovou újmu je omezena do výše úplaty uhrazené odběratelem za licenci software (vznikla-li škoda v záruční době), či dvojnásobku odběratelem uhrazeného Maintenance poplatku (pokud je jeho součástí i odstraňování chyb Software) za období ve kterém škoda vznikla

   4.8. Odběratel má plné odborné znalosti a schopnosti k posouzení všech aspektů software a jeho testování. Pokud odběratel nemá plné odborné znalosti a schopnosti k posouzení všech aspektů software, či jeho testování, může si před převzetím a zaplacením software zajistit součinnost třetí strany v nutném rozsahu. Dodavatel musí být v takovém případě o rozsahu zapojení třetí strany informován. Je zodpovědností odběratele třetí stranu zavázat zejména k mlčenlivosti a důvěrnosti v potřebném rozsahu. Za škody (zejména riziko úniku zdrojových kódů, know-how atd..) vzniklé dodavateli v jakékoliv souvislosti se zapojením třetí strany dle tohoto bodu  nese plnou odpovědnost odběratel.

  5. Je-li závazkem dodavatele dodání individuálního software a jeho servis, platí také, že:

   5.1. Není-li ve smlouvě mezi dodavatelem a odběratelem ujednáno jinak, provádí dodavatel servis software na objednávku odběratele.

   5.2. Servis zahrnuje modifikaci software k přizpůsobení upraveným potřebám odběratele nebo k přizpůsobení software změnám operačního prostředí.

   5.3. Je ujednáno, že cena za servis je účtována hodinovou sazbou uvedenou v ceníku dodavatele, zveřejněnou na jeho internetových stránkách: www.c26.cz/ceny dle ceníku platného ke dni provedení servisních úkonů.

   5.4. Dohodnou-li si strany za provádění servisu paušální platby a servisní úkony přesáhnou časové vymezení paušálu, řídí se cena servisních úkonů přesahující servisní paušál ujednání bodu 5.3.

  6. Společná ustanovení k bodům 4. a 5.:

   6.1. Odběratel není oprávněn software jakkoli šířit, umožnit jeho užívání neoprávněné osobě, jakkoli software zasahovat a modifikovat jej, a to ani po ukončení smluvního vztahu s dodavatelem.

   6.2. Odběratel se zavazuje využívat software prověřenými způsoby, v souladu s jeho účelem a v souladu s právním řádem.

   6.3. Odběratel se zavazuje zabránit tomu, aby užívání software bylo umožněno jiným osobám. Je ujednáno, že zjistí-li dodavatel, že třetí osoba užívá software, má se za to, že se tak stalo v důsledku porušení závazku odběratele z těchto ujednání. Je rovněž ujednáno, že odběratel zaplatí dodavateli smluvní pokutu ve výši pětinásobku ceny software za každý případ porušení závazků odběratele z ujednání tohoto bodu 6.

   6.4. Okamžikem uhrazení všech závazků odběratele vůči dodavateli poskytuje dodavatel odběrateli nevýhradní licenci k využívání předmětného software, nebo částí software jehož je autorem / držitelem autorských práv a to v souladu s účelem pro který byl software dodán. Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, pak takto udělená nevýhradní licence je časově neomezená.

  7. Je-li závazkem dodavatele vytvoření webových stránek nebo e-shopu, platí, že:

   7.1. Dodáním přenechává dodavatel odběrateli nevýhradní licenci k užívání veškerého software potřebného k provozování stránek nebo e-shopu podléhajícího autorským právům dodavatele;

   7.2. Udělená nevýhradní licence je vždy platná pro účely k jakým byla poskytnuta (obvykle tedy pro provoz webu/eshopu na konkrétní doméně).

   7.3. Ustanovení bodů 4.,5. a 6 těchto OP platí obdobně.

  8. Je-li předmětem závazku dodavatele hosting (užívání software na serveru provozovaném dodavatelem, webhosting, mailhosting), je ujednáno, že:

   8.1. Dodavatel se zavazuje zajistit provoz serveru v rozsahu 99,5% času v průběhu 12 za sebou jdoucích měsíců. Odběratel má nárok na náhradu škody jen v případě, že provoz serveru byl přerušen pro okolnosti na straně Dodavatele.

   8.2. Dodavatel průběžně zajišťuje aktualizace serveru především s ohledem na bezpečnost. Dodavatel nemůže zaručit funkčnost SW a systémů Odběratele v komunikaci se serverem a jeho systémy pokud takový SW, či systém Odběratele nepodporuje aktuální standardy (např. protokoly, bezpečnostní standardy, šifrovaná komunikace, atd..).

   8.3. Dodavatel zajišťuje bezpečnost serveru s využitím standardních možností (firewall, veřejné blacklisty, antispamový filtr, atd..) tak, aby v rozumné míře minimalizoval negativní jevy (DDOS útoky, SPAMY, atd..) a zároveň minimalizoval negativní průvodní jevy (false positive) tak, aby false positive v dlouhodobém měřítku (12 měsíců) nepředstavovaly více než 1% celkového provozu.

   8.4. Strany ujednávají, že dodavatel je zproštěn povinnosti k náhradě škody, neprokáže-li odběratel, že škodu zavinil dodavatel; není-li dodavatel zproštěn povinnosti k náhradě škody, je ujednáno, že povinnost dodavatele k náhradě škody za majetkovou újmu je omezena do výše úplaty uhrazené odběratelem za hosting za období ve kterém škoda vznikla

   8.5. Pokud Odběratel jakýmkoliv způsobem využívá prostředky, systémy, či infrastrukturu Dodavatele k nakládání s jakýmikoliv daty chráněnými smlouvou, či zákonem (například. obchodní tajemství, smlouvy, osobní údaje,..), nese Odběratel plnou zodpovědnost za nakládání s nimi. V případě, kdy by dodavatel dle zákona, smlouvy, či z jakéhokoliv jiného titulu měl nést zodpovědnosti (či díl zodpovědnosti) za tato data a nakládání s nimi, je povinností Odběratele písemně Dodavatele včas informovat a uzavřít s Dodavatelem písemnou smlouvu, která povinnosti stran jednoznačně stanoví.

  9. Je-li předmětem smlouvy pronájem software (poskytnutí licence), je ujednáno že:

   9.1. Nestanoví-li smlouva jinak, poskytuje se licence jenom Odběrateli. Po skončení sjednané doby nájmu Odběratel není oprávněn software užívat a Dodavatel může dle svého uvážení kdykoliv odstranit veškeré uživatelské účty a data Odběratele.

   9.2. Ustanovení bodů 4.,5.,6. a 8. těchto OP platí obdobně.

   9.3. Systém K-actus Online může v zájmu plynulého použití systému umožnit svépomocné nastavení i vyššího počtu uživatelů z uživatelského rozhraní než dle smlouvy - v případě využití této možnosti zákazníkem je automaticky upraven fakturovaný/smluvní maximální počet uživatelů dle reálného počtu uživatelů v systému K-actus v okamžiku zjištění.

   9.4. Není-li domluveno jinak, tak doba trvání smlouvy poskytnutí licence / pronájmu software je určena dobou na kterou je fakturováno (obvykle 1 měsíc, či 12 měsíců). Není-li domluveno je smlouva automaticky prodlužována na další období. Není-li domluveno jinak může toto automatické prodlužování kterákoliv ze stran kdykoliv ukončit z jakéhokoliv důvodu, vždy však před vystavením faktury na další období.

  10. Zpracování osobních údajů Dodavatelem v pozici zpracovatele:

   10.1. Je povinností zákazníka upozornit Dodavatele, že se činností zákazníka (např. využitím systémů umístěných na serverech Dodavatele k uchovávání osobních údajů) dostává Dodavatel do pozice zpracovatele osobních údajů. Bez totoho upozornění Dodavatel předpokládá, že ke zpracování osobních údajů ze strany zákazníka v systémech, či infrastruiktuře Dodavatele nedochází.

   10.2.Při poskytování služby může ze strany Dodavatele docházet ke zpracování osobních údajů z pozice zpracovatele, v takovém případě se kategorizace zpracovávaných osobních údajů odvíjí od typu poskytované služby poskytovatelem zákazníkovi. Tyto obchodní podmínky upravují povinnosti Dodavatele, v pozici zpracovatele, a zákazníka, v pozici správce, vyplývající ze zpracování osobních údajů v souladu s článkem čl. 28 GDPR.

   10.3. Dodavatelem jsou v pozici zpracovatele zpracovávány vždy pouze ty osobní údaje subjektů údajů, se kterými zákazník v pozici správce v rámci využívání služby nakládá.

   10.4. Zpracování osobních údajů bude Dodavatelem prováděno zejména formou náhledu, shromažďování, používání, zálohování, ukládání a výmazu, a to vždy dle typu poskytované služby a za účelem poskytování služby a po celou dobu jejího poskytování.

   10.5. Dodavatel je oprávněn do zpracování zapojit další zpracovatele, vždy však informuje zákazníka o veškerých zamýšlených změnách týkajících se přijetí dalších zpracovatelů nebo jejich nahrazení, a poskytne tak zákazníkovi příležitost vyslovit vůči těmto změnám námitky, pokud uživatel námitky bez zbytečného odkladu nevysloví, má se za to, že se změnou souhlasí.

   10.6. Zpracování bude vždy realizováno jen na základě doložených pokynů zákazníka udílených Dodavateli, které vyplývají z charakteru poskytovaného služby nebo jsou obsaženy v těchto podmínkách a smluvních ujednáních.

   10.7. Při poskytování služby nebude docházet ke zpracování zvláštních kategorií osobních údajů. Zákazník je povinen zajistit, že Dodavateli nebudou předány žádné osobní údaje zvláštních kategorií.

   10.8. Dodavatel se jako zpracovatel při zpracování osobních údajů zavazuje:

   • - zpracovávat osobní údaje pouze pro účely a způsoby vyplývajícími z podmínek a smluvních ujednání,
   • - zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti,
   • - přijmout veškerá vhodná technická a organizační opatření, jež jsou nutná k zabezpečení zpracování osobních údajů a odpovídají povaze zpracování a s tím spojenému riziku,
   • - po ukončení poskytování služby veškeré zpracovávané osobní údaje vymazat nebo vrátit zákazníkovi, vymazat veškeré jejich případně existující kopie,
   • - být zákazníkovi nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění správcovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů,
   • - být zákazníkovi nápomocen při zajišťování souladu s povinností zabezpečení zpracování, při ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů, při oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů, při posouzení vlivu na ochranu osobních údajů a při předchozí konzultaci s Úřadem pro ochranu osobních údajů,
   • - neprodleně zákazníka informovat v případě, že podle jeho názoru určitý pokyn porušuje ustanovení GDPR nebo jiných předpisů Evropské unie nebo členského státu týkající se ochrany údajů,
   • - být zákazníkovi nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi dle čl. 32 až 36 GDPR, to vše při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Dodavatel k dispozici,
   • - poskytnout zákazníkovi na základě jeho písemného pokynu veškeré nezbytné informace potřebné k doložení toho, že byly - splněny povinnosti poskytovatele vyplývající z čl. 28 GDPR, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné správcem nebo jiným auditorem, kterého správce pověřil, a k těmto auditům svou činností přispěje,
   • - poskytnout zákazníkovi na jeho písemnou žádost veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené těmito podmínkami a čl. 28 GDPR,
   • - v případě porušení zabezpečení zpracovávaných osobních údajů bezodkladně po jeho zjištění upozornit zákazníka s tím, že součástí upozornění bude popis povahy daného případu porušení zabezpečení osobních údajů, popis pravděpodobných důsledků porušení zabezpečení osobních údajů a popis opatření, která Dodavatel přijal nebo navrhuje přijmout, a opatření, která doporučuje přijmout zákazníkovi, vždy s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení osobních údajů a zmírnit možné nepříznivé dopady.

   10.9. Zákazník se tímto vůči poskytovateli výslovně zavazuje k dodržování veškerých povinností, které mu, dostane-li se do pozice správce osobních údajů ve smyslu GDPR, plynou z těchto podmínek, smluvních ujednání, ustanovení GDPR, příslušných zákonů a jiných obecně závazných právních předpisů. Závazek zákazníka dle předchozí věty zahrnuje mj. jeho povinnost předávat Dodavateli prostřednictvím služby jen takové další osobní údaje, k nimž disponuje platným právním titulem ve smyslu čl. 6 GDPR, a to při dodržení veškerých zásad upravených v čl. 5 GDPR a souvisejících právních povinností. Za tímto účelem se zákazník zavazuje mj. zajistit, že ke zpracovávání osobních údajů formou jejich uložení bude po celou dobu zpracovávání disponovat platným právním titulem splňujícím požadavky GDPR a dalších právních předpisů.

   10.10. Bez ohledu na právní titul, na jehož základě ke zpracovávání osobních údajů dochází, se zákazník zavazuje plnit v případě, že bude ve vztahu k určitým osobním údajům vystupovat v pozici správce, svoji informační povinnost vůči dotčeným subjektům údajům vyplývající z článku 13 a násl. GDPR včetně informování o automatizovaném zpracování osobních údajů ve formě profilování.

   10.11. V případě porušení jakékoli povinnosti stanovené tímto článkem podmínek, se zákazník zavazuje nahradit Dodavateli jakoukoli (majetkovou i nemajetkovou) újmu, která mu v důsledku daného porušení nebo v souvislosti s ním vznikne.

   10.12. Smluvní strany se zavazují zajistit splnění povinností, jež jim plynou z GDPR a tohoto článku podmínek, nejpozději ke dni účinnosti GDPR. Povinnosti, jež jsou však vyžadovány platnou a účinnou právní úpravou již před datem účinnosti GDPR, jsou smluvní strany povinny dodržovat již ode dne účinnosti těchto podmínek

  11. Je ujednáno, že pro smluvní vztah Dodavatele a Odběratele platí, že:

   11.1. Poskytuje-li Dodavatel plnění, které Odběratel hradí na základě postupně Dodavatelem vystavených daňových dokladů, a bude-li Odběratel déle jak 15 dnů v prodlení se zaplacením, může Dodavatel smluvní vztah s Odběratelem ukončit okamžitou výpovědí.

   11.2. Poruší-li Odběratel jiné své povinnosti ze smlouvy s Dodavatelem nebo při užívání plnění dodaného Dodavatelem své povinnosti dané právními předpisy, a neodstraní-li Odběratel takové porušení ani přes výzvu Dodavatele, může Dodavatel smluvní vztah s Odběratelem ukončit okamžitou výpovědí.

   11.3. Bude-li Odběratel v prodlení se zaplacením plnění poskytnutého Dodavatelem, zavazuje se zaplatit Dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.

   11.4. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, je požadována záloha ve výši 50% před započetím prací a konečná faktura bude vystavena po ukončení prací prováděných na základě smlouvy.

   11.5. Není-li uzavřena písemná smlouva, je obsah smlouvy určen textem nabídky akceptované klientem (za akceptaci nabídky se považuje především zaplacení zálohy) a těmito OP.

   11.6. Soudem místně příslušným pro řešení sporů mezi Dodavatelem a Odběratelem, který je podnikatelem, je Okresní soud v Jablonci nad Nisou.